Představenstvo Zemědělského družstva Dub nad Moravou

svolává

členskou schůzi,

která se bude konat ve čtvrtek 8. června 2023 v 11 hodin v Kulturním domě Věrovany

 

Program jednání členské schůze

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.
 2. Volba orgánů členské schůze – předsedy členské schůze, zapisovatele a ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
 3. Zpráva o činnosti představenstva
 4. Změna stanov
 5. Schválení účetní závěrky a výroční zprávy družstva za rok 2022
 6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022, schválení nezávislého auditora
 7. Zpráva z výroby a obchodu
 8. Diskuse
 9. Usnesení
 10. Závěr

 

S podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze se mohou členové seznámit v kancelářích družstva u p. Macourkové v pracovních dnech, vždy od 7:00 do 14:00.

Tato pozvánka je současně vyvěšena na webových stránkách družstva www.zd-dub.cz.

  

Ing. Šimonková Vlasta, v.r.
předseda představenstva

 

 Změna stanov spočívá:

 • zrušení ustanovení o nedělitelném fondu družstva,
 • změna ustanovení o vypořádacím podílu člena,
 • zrušení ustanovení o další majetkové účasti člena.

 Svoz členů je zajištěn Avií v 10,15 hodin z Kožušan a obvyklých zastávek.

KONTAKTY

Telefon
Telefon

+420 585 964 256
+420 585 964 275

Fax +420 585 964 306
Email zddub@zd-dub.cz

 

ZD DUB NAD MORAVOU

Mapa

Tovačovská 190
783 75  Dub nad Moravou

GPS: N 49°28.79160', E 17°16.66010'

IČO:  00147338
DIČ:  CZ00147338